Độ phân giải của tập PDF đầu ra là 300 dpi. Nghĩa là có 300  chấm trên mỗi inch trên tài liệu in ra.