Noel 2021 sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 25/12/2021 và ngày 25 tháng 12 hàng năm được chọn là ngày tổ chức Noel chính thức. Tuy nhiên mọi hoạt động sẽ được tiến hành vào ngày 24/12/2021.

Nếu tính từ thời điểm này là ngày 09/11/2021 thì còn 45 ngày nữa là đến Noel. 

Xem thêm: Còn bao nhiều ngày nữa đến Noel 2021?